Dziś mamy 27 stycznia 2023, piątek, imieniny obchodzą:

24 stycznia 2023

Ostatnia umowa na S10 Bydgoszcz-Toruń podpisana. Łatwiejszy dojazd do A1

fot. GDDKiA o. Bydgoszcz

fot. GDDKiA o. Bydgoszcz

Podpisaliśmy czwartą umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S10 z Bydgoszczy do Torunia. Chodzi o pozostały, 12-kilometrowy odcinek# pomiędzy węzłem Toruń Zachód a węzłem Toruń Południe (A1). W toku przetargu wybraliśmy ofertę konsorcjum Rubau Polska (lider) i Poltores (partner). Wartość umowy to niemal 340 mln zł.

Zakres zadania

Podpisana umowa dotyczy zaprojektowania i budowy odcinka drogi ekspresowej o długości 11,8 km między węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe. W ramach inwestycji powstaną dwa nowe węzły: Toruń Podgórz i Toruń Czerniewice. Nowa trasa skróci i ułatwi dojazd do autostrady A1 dla kierowców jadących z Bydgoszczy, a także ułatwi dostęp do A1 kierowcom z Torunia.

Odcinek S10, stanowiący południową obwodnicę Torunia, powstał jeszcze w 2006 roku w standardzie jednojezdniowej drogi ekspresowej. Co ciekawe, w ramach realizacji zadania ul. Bydgoska w Toruniu (odcinek dawnej DK10, odłączony wraz z budową obwodnicy) zostanie na nowo połączona z obecną drogą krajową nr 10 w Cierpicach, jako droga dojazdowa rangi wojewódzkiej.

Przebieg przetargu

W styczniu ub.r. dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na projekt i budowę omawianego odcinka S10. W maju zaprosiliśmy do podpisania umowy wyłonionego w przetargu wykonawcę. Do złożenia podpisów jednak nie doszło (wykonawca uchylił się od podpisania umowy). We wrześniu dokonaliśmy ponownego wyboru oferty, od którego z kolei odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) inny uczestnik przetargu. Na skutek orzeczenia KIO z 31 października ub.r. unieważniliśmy wybór oferty i po przeprowadzeniu ponownej analizy z wybraliśmy ofertę konsorcjum Rubau Polska (lider) i Poltores (partner).

Umowa z konsorcjum Rubau - Poltores opiewa na kwotę 339 949 475,71 zł. Planowany termin ukończenia inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie to 41 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych). W ciągu 15 miesięcy wykonawca będzie musiał złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Zestawienie ofert złożonych w przetargu:
-konsorcjum NDI S.A. (lider), NDI Sopot (partner), SP Sine Midas Stroy (partner) - 300 633 994,70 zł (Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy)
-konsorcjum Rubau Polska (lider), Poltores (partner) - 339 949 475,71 zł
-Polaqua - 340 938 872,45 zł
-Budimex - 357 509 982,06 zł
-PUT Intercor - 369 000 000,00 zł
-Strabag - 373 266 385,76 zł
-konsorcjum Kobylarnia (lider), Mirbud (partner) - 377 548 964,94 zł

Inwestycja rządowa w miejsce PPP

Początkowo trasa pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem miała powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Jednak w czerwcu 2020 r. Rada Ministrów zwiększyła limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 (z perspektywą do 2025 r.). Inwestycja znalazła się w nowym Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do roku 2030 (z perspektywą do roku 2033).

S10 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Toruń Południe w lutym 2020 r. uzyskała decyzję środowiskową (DŚU). Decyzją rządu z czerwca 2020 r., S10 Bydgoszcz - Toruń powstanie ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.

Do czerwca 2021 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) rozpatrywał odwołania od decyzji środowiskowej wydanej przez RDOŚ w Bydgoszczy. 4 czerwca 2021 r. GDOŚ wydał decyzję, w której m.in. utrzymano proponowany wariant przebiegu drogi ekspresowej przy jednoczesnym zaostrzeniu wymogów środowiskowych jej realizacji oraz wprowadzeniu dodatkowych obiektów związanych z ochroną środowiska. W związku z tym niezbędne było wprowadzenie zmian w dokumentacji przetargowej. Na przełomie czerwca i lipca 2021 r. ogłosiliśmy przetargi na cztery odcinki realizacyjne w systemie Projektuj i buduj. W sprawie każdego z czterech przetargów po wyborze najkorzystniejszej oferty toczyły się sprawy przed KIO.

Zmiany na skutek decyzji GDOŚ

Ogłoszenie czterech przetargów stało się możliwe dzięki zakończeniu trwającej od marca 2020 r. procedury rozpatrywania odwołań od wydanej decyzji środowiskowej. GDOŚ, decyzją z 4 czerwca 2021 r., wprowadził szereg zmian do wydanej przez RDOŚ w Bydgoszczy decyzji środowiskowej z 24 lutego 2020 r.

GDDKiA została zobowiązana do wykonania dodatkowych trzech górnych przejść dla zwierząt dużych, a także kilku przepustów dla małych zwierząt. Jedno z górnych przejść przebiegać będzie nie tylko nad S10, ale też nad znajdującą się obok linią kolejową. Oprócz tego, zwiększone zostały parametry przejścia dla zwierząt zintegrowanego ze Strugą Młyńską w okolicy Solca Kujawskiego oraz przejścia dla zwierząt w miejscu przekroczenia Strugi.

Decyzja GDOŚ poszerzyła również wskazany w decyzji środowiskowej zakres kompensacji przyrodniczej, w tym zwiększyła liczbę budek lęgowych dla ptaków i skrzynek rozrodczych dla nietoperzy. Zobowiązuje nas również do wykonania dodatkowego siedliska zastępczego dla płazów i nakłada obowiązek wykonania mikrosiedlisk dla gadów.

Zgodnie z decyzją GDOŚ, przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji przyrodniczej, w tym m.in. całorocznej inwentaryzacji ssaków kopytnych i wilków, ptaków oraz inwentaryzacji wiosennych tras migracji płazów.

Ponadto poprzez zakaz lokalizowania zbiorników retencyjnych na terenach ochronnych ujęć wody, zostaliśmy zobowiązani do zmiany systemu odwodnienia na części zakresu zadania - w rejonie obwodnicy Torunia i w niewielkim stopniu w rejonie Solca Kujawskiego.

Przebieg drogi zatwierdzony w decyzji środowiskowej nie został zmieniony, a lokalizacja przyszłej S10 została doprecyzowana w treści wydanej decyzji GDOŚ.

Szacunkowy dodatkowy koszt robót budowalnych wynikających z decyzji GDOŚ wynosi ponad 220 mln

Kalendarium

28 listopada 2016 r. - podpisaliśmy umowę z wykonawcą Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Mosty Katowice)  
31 stycznia 2019 r. - złożyliśmy w RDOŚ w Bydgoszczy raport o oddziaływaniu na środowisko z wnioskiem o kontynuowanie procedury i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
24 lutego 2020 r. - RDOŚ w Bydgoszczy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla odcinka drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem, do której zostały złożone odwołania  
29 kwietnia 2020 r. - w związku z faktem, że RDOŚ w Bydgoszczy nie znalazł podstaw do zmiany lub uchylenia wydanej decyzji środowiskowej, złożone odwołania zostały przekazane do GDOŚ  
28 lipca 2020 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 26 października 2020 r.  
17 września 2020 r. - GDOŚ postanowieniem odmówił wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji środowiskowej dotyczącej węzła Podgórz  
26 października 2020 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 29 stycznia 2021 r.  
28 stycznia 2021 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 31 marca 2021 r.  
31 marca 2021 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 17 maja 2021 r.        
10 maja 2021 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 4 czerwca 2021 r.  
4 czerwca 2021 r. - GDOŚ wydał decyzję środowiskową dla S10 Bydgoszcz - Toruń. W liczącym 65 stron dokumencie podtrzymano zaproponowany przebieg drogi z jednoczesnym zaostrzeniem wymagań środowiskowych dla jej realizacji. Decyzja przewiduje m.in. nowe przejścia dla zwierząt oraz miejsca lęgowe        
18 czerwca 2021 r. - skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25 w m. Brzoza   
30 czerwca 2021 r. - skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Solec - Toruń Zachód  
7 lipca 2021 r. - skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Emilianowo - Solec    
14 lipca 2021 r. - skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Toruń Zachód - Toruń Południe        
27 sierpnia 2021 r. - otworzyliśmy oferty w przetargu na odcinek Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25 w Brzozie         
3 września 2021 r. - otworzyliśmy oferty w przetargu na odcinek Solec - Toruń Zachód        
13 września 2021 r. - otworzyliśmy oferty w przetargu na odcinek Toruń Zachód - Toruń Południe      
8 listopada 2021 r. - otworzyliśmy oferty w przetargu na odcinek Emilianowo - Solec        
16 listopada 2021 r. - dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25   
15 grudnia 2021 r. - unieważniliśmy wybór najkorzystniejszej oferty na projekt i budowę S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25     
15 grudnia 2021 r. - dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Solec - Toruń Zachód     
28 stycznia 2022 r. - dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Toruń Zachód - Toruń Południe   
31 stycznia 2022 r. - unieważniliśmy wybór najkorzystniejszej oferty na S10 Solec - Toruń Zachód (wykonanie wyroku KIO z 17 stycznia 2022 r.)    
1 lutego 2022 r. - dokonaliśmy ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Solec - Toruń Zachód  
8 lutego 2022 r. - dokonaliśmy ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25  
23 marca 2022 r. - dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Emilianowo - Solec  
22 kwietnia 2022 r. - pozytywny wynik kontroli Prezesa UZP w sprawie przetargu na S10 Solec - Toruń Zachód  
27 kwietnia 2022 r. - pozytywny wynik kontroli Prezesa UZP w sprawie przetargu na S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25  
29 kwietnia 2022 r. - pozytywny wynik kontroli Prezesa UZP w sprawie przetargu na S10 Toruń Zachód - Toruń Południe  
6 maja 2022 r. - podpisaliśmy umowy na projekt i budowę S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25 i S10 Solec - Toruń Zachód  
maj 2022 r. - wykonawca zaproszony do podpisania umowy na projekt i budowę S10 Toruń Zachód - Toruń Południe uchylił się od zawarcia umowy (konsorcjum NDI, NDI Sopot, SP Sine Midas Stroy i SP Sine Midas Stroy Oddział w Polsce  
1 sierpnia 2022 r. - sąd ogłosił wyrok uwzględniający naszą skargę na decyzję KIO w sprawie odwołań od wyboru wykonawcy na odcinek S10 Emilianowo - Solec  
2 września 2022 r. - podpisaliśmy umowę na projekt i budowę S10 Emilianowo - Solec  
22 września 2022 r. - dokonaliśmy ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty na projekt i budowę S10 Toruń Zachód - Toruń Południe  
31 października 2022 r. - po wyroku KIO unieważniliśmy czynność wyboru najkorzystniejszej oferty na projekt i budowę S10 Toruń Zachód - Toruń Południe 
28 listopada 2022 r. - dokonaliśmy ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty na projekt i budowę S10 Toruń Zachód - Toruń Południe 
20 stycznia 2023 r. - podpisaliśmy umowę na projekt i budowę S10 Toruń Zachód - Toruń Południe
2022-2026 - planowane lata realizacji S10 Bydgoszcz - Toruń w systemie Projektu i buduj 

Materiał: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział Bydgoszcz

Oceń artykuł: 3 0

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (3) Zgłoś naruszenie zasad

  • 0 (2)

  ahoj, w dniu 24-01-2023 18:20:50 napisał:

  w..uj pierdoletów, wytłuszczona nazwa tego co sie uchylił ale żeby wymienić wszystkich wykonawców to już h..j

  odpowiedz

  • 5 (11)

  pisowska zaraza, w dniu 24-01-2023 18:58:46 napisał:

  przypominam, że pierwszą decyzją pisowskich złodziei i kłamców po dorwaniu się do koryta w 2015 roku było wykreślenie tej inwestycji z Krajowego Planu Budowy dróg krajowych co opóźni wykonanie tej drogi o 10-12 lat. A teraz w roku kampanii wyborczej udają, jacy to oni zaradni i wspaniałomyślni.... tfu...

  odpowiedz

  • 1 (1)

  sebek, w dniu 25-01-2023 10:10:07 napisał:

  super jestem zadowolony

  odpowiedz

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Zezwolenie na transport odpadów
od 2000PLN
Bezpłatne kontrolowanie sprawności układu kierowniczego
Szkolenie okresowe pracowników
49PLN
Ryzyko zawodowe
od 100PLN
Szkolenie z Ochrony Przeciwpożarowej
49PLN
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
49PLN
Wypalenie zawodowe jako przyczyna występowania wypadków przy pracy
49PLN
Analiza stanu bhp w firmie
od 50PLN
0

Jak zaoszczędzić na żywnosci? Walka z inflacją w ... lodówkach

Inflacja utrzymująca się na poziomie kilkunastu procent sprawia, że ceny wielu produktów żywnościowych rosną# z miesiąca na miesiąc. Prognozy na przyszłość nie wróżą pozytywnych zmian, dlatego szybko musimy nauczyć się bardziej racjonalnej gospodarki naszymi zasobami. Wraz z początkiem nowego roku na platformie MajAcademy, ruszyło nowe wyzwanie, dzięki któremu każdy może w prosty sposób nauczyć się lepiej gospodarować budżetem, bez oszczędności na swoim zdrowiu!

(czytaj więcej)
0

Koszt utylizacji paneli fotowoltaicznych. Co dalej ze zużytymi modelami?

Panele fotowoltaiczne wciąż cieszą się dużą popularnością. Jako że świadomość ekologiczna Polaków nieustannie się zmienia, #to wiele osób już na etapie wyboru odpowiedniego rozwiązania zaczęło zadawać sobie pytanie – co zrobić po 25-30 latach, gdy panele nie będą nadawały się do dalszego użytkowania? I ile kosztuje utylizacja paneli fotowoltaicznych? Odpowiadamy.

(czytaj więcej)
0

Odchudzanie częstym postanowieniem noworocznym. Jak wytrwać na diecie?

Nikt nie wie, jak to się stało, że rozpoczęcie odchudzania stało się jednym z podstawowych postanowień, jakie# narzucamy sobie wraz z początkiem niemal każdego nowego roku. Żyjemy w kulturze diet. Jednak im bardziej są one restrykcyjne i pełne wyrzeczeń, tym trudniej w nich wytrwać. Tymczasem do pełni szczęścia wystarczy odrobina organizacji i wiedzy na temat podstawowych procesów, jakie zachodzą w naszym organizmie. Jak mogą pomóc w tym dietetycy i MajAcademy – platforma zapewniająca profesjonalne wsparcie w dbaniu o nasze zdrowie.

(czytaj więcej)
0

Zbliżają się ferie zimowe. Co warto zobaczyć w Polsce?

Ferie zimowe zbliżają się wielkimi krokami! To idealny moment na to, żeby zacząć planować ten wyjątkowy, beztroski czas. #Z badań wynika, że niemal 60% Polaków najchętniej spędza ferie w kraju. Co warto zobaczyć w Polsce? Gdzie się udać? Jakich atrakcji możemy się spodziewać? I jak przygotować się na wspaniałą, beztroską zabawę? Podpowiadamy!

(czytaj więcej)