Dziś mamy 7 grudnia 2023, czwartek, imieniny obchodzą:

23 stycznia 2023

Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw. Jak przebiega w naszym województwie?

fot. GUS

fot. GUS

W latach 2019-2021 w województwie kujawsko-pomorskim aktywność innowacyjną wykazało 23,2% przedsiębiorstw przemysłowych oraz# 14,8% przedsiębiorstw z sektora usług. Nakłady na dzia-łalność innowacyjną poniesione przez przedsię-biorstwa przemysłowe w 2021 r. wyniosły 697,5 mln zł, podczas gdy w przedsiębiorstwach usługowych ich wartość wyniosła 521,1 mln zł. W 2021 r. udział przychodów ze sprzedaży produk-tów nowych lub ulepszonych, wprowadzonych na rynek w latach 2019-2021, w przychodach ogółem wyniósł w przedsiębiorstwach przemysłowych 5,3%, a w usługowych – 0,8%.

Wdrożenie nowego lub ulepszonego produktu lub procesu biznesowego, znacznie różniącego się od produktów poprzednio wprowadzonych na rynek lub procesów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie nazywamy innowacją. Część przedsiębiorstw wykazuje w okresie obser-wacji aktywność innowacyjną, tzn. jest zaangażowana w działania mające na celu opracowanie lub wdrożenie innowacji bądź prowadzi działalność badawczą i rozwojową. W województwie kujawsko-pomorskim taką aktywność w latach 2019-2021 wykazało 23,2% przedsię-biorstw przemysłowych oraz 14,8% przedsiębiorstw usługowych (w poprzednim okresie, tj. w latach 2018-2020, odpowiednio 29,0% i 31,3%). Na tle kraju aktywność innowacyjna przed-siębiorstw w obu sektorach była niższa – w przemysłowym o 3,1 p. proc. a w usługowym o 7,4 p. proc.

Przedsiębiorstwa innowacyjne

Przedsiębiorstwa, które wykazały wprowadzenie innowacji w okresie obserwacji nazywamy innowacyjnymi. W latach 2019-2021 w województwie kujawsko-pomorskim nowe lub ulepszone produkty lub procesy biznesowe wprowadziło 18,6% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 13,1% przedsiębiorstw usługowych (w Polsce odpowiednio 22,0% i 19,7%). Oznacza to spadek udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w sektorze przemysłowym o 5,7 p. proc. i o 14,1 p. proc. w sektorze usługowym w stosunku do poprzedniego okresu, tj. lat 2018-2020. W rankingu województw pod względem udziału przedsiębiorstw innowacyjnych województwo kujawsko-pomorskie było na 15. lokacie w sektorze przemysłowym oraz na 12. miejscu wśród przedsiębiorstw usługowych. Największy udział innowacyjnych przedsiębiorstw przemysło-wych był w województwie podkarpackim (26,3%), a innowacyjnych przedsiębiorstw usługowych w województwie mazowieckim (25,4%).

Wykres 1. Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w latach 2019-2021 w ogólnej liczbie przedsiębiorstw

W latach 2019-2021 w województwie kujawsko-pomorskim zdecydowana większość przedsiębiorstw innowacyjnych wprowadziła nowy lub istotnie ulepszony proces biznesowy, zarówno w sektorze usług (96,7%), jak i w sektorze przemysłowym (86,2%). W ramach tych procesów ponad połowa przedsiębiorstw usługowych wprowadziła nowe lub ulepszone zasady działa-nia wewnątrz przedsiębiorstwa lub w relacji z otoczeniem. Wśród innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych najczęstszym wprowadzonym procesem biznesowym były nowe lub ulepszone metody wytwarzania (produkcji) wyrobów lub świadczenia usług (w tym rozwoju wyrobów lub usług). Udział przedsiębiorstw, które wprowadziły tę innowację w latach 2019-2021 wyniósł 56,7% i był najwyższy spośród województw.

Wykres 2. Udział przedsiębiorstw, które w latach 2019-2021 wprowadziły innowacje procesów biznesowych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw innowacyjnych

W województwie kujawsko-pomorskim w latach 2019-2021 innowacje produktowe częściej były wprowadzane w przedsiębiorstwach przemysłowych (63,2%) niż w usługowych (30,6%). Produkty nowe dla rynku zostały wprowadzone przez 27,0% innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych oraz 22,2% innowacyjnych przedsiębiorstw usługowych.

Wśród przedsiębiorstw przemysłowych największy poziom innowacyjności (powyżej 40%) wykazały przedsiębiorstwa w działach PKD: Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (48,5%), Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (43,6%) oraz Produkcja urządzeń elektrycznych (42,1%). Innowacyjne przedsiębiorstwa usługowe najczęściej wystą-piły w działach PKD Badania naukowe i prace rozwojowe (72,7%) oraz Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (71,1%).

W województwie kujawsko-pomorskim, zarówno w sektorze przemysłowym, jak i w sektorze usług, poziom innowacyjności rósł wraz z wielkością przedsiębiorstwa (tak samo w kraju). Przedsiębiorstwa innowacyjne, w których pracowało ponad 249 osób, stanowiły odpowiednio 64,2% i 53,6% przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w tej klasie wielkości.

Wykres 3. Przedsiębiorstwa, które w latach 2019-2021 wprowadziły innowacje według klas wielkości

Nakłady na działalnośc innowacyjną

W 2021 r. nakłady na działalność innowacyjną poniosło 18,1% kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw przemysłowych przeznaczając łącznie na ten cel 697,5 mln zł. Wśród przedsiębiorstw usługowych tylko 8,4% z nich poniosło nakłady na działalność innowacyjną i wartość tych nakładów wyniosła 521,1 mln zł. W porównaniu z 2020 r. zwiększył się udział przedsiębiorstw ponoszących nakłady na działalność innowacyjną o 5,6 p. proc. w sektorze przemysłowym, natomiast zmniejszył się o 4,0 p. proc. w sektorze usług.

W strukturze nakładów w sektorze przemysłowym przeważały nakłady na działalność badawczą i rozwojową (B+R) oraz inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w celu realizacji działalności (łącznie stanowiły ponad 85% nakładów). Z kolei w sektorze usługowym ok. 80% nakładów na działalność innowacyjną zostały przeznaczone na działalność B+R.

Wykres 4. Struktura nakładów na działalność innowacyjną w 2021 r.

W strukturze nakładów na działalność innowacyjną według źródeł finansowania zarówno w sektorze przemysłowym, jak i usługowym w 2021 r. przeważały środki własne (odpowiednio 74,1% i 82,3%). W obu sektorach w przybliżeniu co dziesiąta złotówka pochodziła ze środków Unii Europejskiej. Rok wcześniej wśród przedsiębiorstw przemysłowych struktura ta była podobna, natomiast zmieniła się wśród przedsiębiorstw usługowych (ok. 50% nakładów pochodziło ze środków własnych, a z Unii Europejskiej niemal 30% nakładów).

Przychody ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem stanowi wskaźnik ekonomicznego znaczenia innowacji produktowych na poziomie innowacyjnego przedsiębiorstwa.

W województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r. przychody ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych, wprowadzonych na rynek w latach 2019-2021, wśród przedsiębiorstw przemysłowych stanowiły 5,3% przychodów ze sprzedaży ogółem. Było to o 3,6 p. proc. mniej niż w kraju i w porównaniu z poprzednim okresem mniej o 0,9 p. proc. Wskaźnik ten w sektorze usługowym również był niższy niż w kraju (o 2,3 p. proc.) i wyniósł w 2021 r. 0,8% o 1,8 p. proc. mniej niż w poprzednim okresie). Najwyższy wskaźnik ekonomicznego znaczenia innowacji produktowych w sektorze przemysłowym odnotowano w podmiotach o liczbie pracujących od 50 do 249 osób (6,4%), natomiast w sektorze usługowym w podmiotach o liczbie pracujących od 10 do 49 osób (1,8%).

Wykres 5. Wskaźnik ekonomicznego znaczenia innowacji produktowych na poziomie innowacyjnego przedsiębiorstwa w 2021 r.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Oceń artykuł: 1 3

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (2) Zgłoś naruszenie zasad

  • 1 (1)

  Inwigilacja+, w dniu 23-01-2023 14:09:16 napisał:

  Czyli aż tak nas kontrolują, że wiedzą tyle informacji. Szok i tragedia w jednym

  odpowiedz

  • 2 (2)

  duda2030, w dniu 23-01-2023 15:08:43 napisał:

  Jak inwestować jak co chwila nowymi podatkami nas raczą, czy to zdrowotne 19%, czy koszt transportu x2, a i oczywiście trzeba dodać, że w Nakle najwyższa stawka podatku od nieruchomości, jakbyśmy byli jakimś atrakcyjnym miejscem a tu drogi to dziura na dziurze, nigdzie dojechać nie można, całe miasto i obwodnicę trzeba przejechać żeby wrócić z punktu A do punktu B.

  odpowiedz

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
od 2000PLN
Szkolenia bhp okresowe
od 70PLN
Szkolenia p.poż.
od 50PLN
Rejestracja podmiotów gospodarczych
od 50PLN
Przeglądy gaśnic
od 50PLN
Ryzyko zawodowe
od 100PLN
Bezpłatne kontrolowanie sprawności ustawienia świateł
Konstrukcje stalowe
0

Zmiana przepisów. Nowe normy handlowe w odniesieniu do jaj

28 listopada 2023 roku straciło moc rozporządzenie #Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. L 163 z 24.06.2008 r., str. 6 ze zm.).

(czytaj więcej)
0

Paszportyzacja polskiej żywności. Pilotaż zakończony

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 30 listopada 2023 r. zakończył #realizację pilotażowego projektu Paszportyzacja polskiej żywności. Pilotaż był realizowany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy i został uruchomiony w grudniu 2021 r. Koszt prac to 16,8 mln zł.

(czytaj więcej)
0

Nowe paliwo na stacjach benzynowych. Zmiany od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2024 r. na stacjach paliw w Polsce będzie wprowadzane sukcesywnie nowe paliwo# - benzyna silnikowa 95-oktanowa z zawartością do 10% biokomponentów – tzw. E10. Benzyna silnikowa E10 zastąpi na stacjach paliw benzynę E5 o liczbie oktanowej 95. Benzyna silnikowa E5, która zostanie zastąpiona benzyną E10, zawiera maksymalnie do 5% objętościowo biokomponentów (bioetanolu), podczas gdy benzyna E10 będzie zawierała maksymalnie do 10% objętościowo biokomponentów. Ta zmiana nie wymaga dodatkowych działań od większości właścicieli pojazdów. W dokumentach pojazdu lub na klapie wlewu paliwa w samochodzie powinno znajdować się charakterystyczne oznaczenie E10 – potwierdzające dostosowanie samochodu do nowego paliwa. Właściciele starszych pojazdów powinni sprawdzić, czy ich pojazdy są dostosowane do tankowania nowego paliwa.

(czytaj więcej)
0

Mikołajki z Mikołajem Kopernikiem. Spacer po fromborskich zabytkach

Nie tylko średniowieczny biskup z Miry czy zamieszkujący# Laponię św. Mikołaj obchodzą imieniny 6 grudnia. Do zacnego grona należy także najwybitniejszy polski astronom, którego 550. rocznicę urodzin świętowaliśmy w tym roku. Mikołaj Kopernik, bo o nim mowa, będzie bohaterem specjalnego programu TVP Nauka zrealizowanego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Emisja już 6 grudnia o godz. 21:00. W programie m.in. poszukiwanie śladów astronoma we Fromborku, informacje o programie „Laboratoria Przyszłości” oraz Akademii Kopernikańskiej, a także podsumowanie obchodów Roku Kopernika.

(czytaj więcej)